POPIA

POPIA

POPIA-WETGEWING – Wet op Beskerming van Persoonlike Inligting, Wet no. 4 van 2013.

Jan Kriel moet volgens wetgewing alle persoonlike inligting wat ons insamel veilig bewaar sodat slegs gemagtigde persone hiertoe toegang het.
Ons verseker u dat alle nodige stappe vir die veilige bewaring van u persoonlike inligting geneem word.

Jan Kriel benodig hierdie inligting vir effektiewe kommunikasie en die uitreiking van Belastingsertifikate.

U kan hier kliek om aan te dui of ons u inligting mag stoor of nieWeet egter dat sou ons u inligting van ons databasis verwyder, ons geen verdere Belastingsertifikate vir donasies aan u kan uitreik nie.

Indien ons geen kommunikasie van u as donateur terug ontvang nie, neem ons aan dat u tevrede is dat ons voortgaan om u persoonlike inligting (soos deur u aan ons verskaf) te stoor en vir kommunikasie en die uitreiking van Art 18A-Belastingsertifikate te gebruik.

 

POPIA LEGISLATION – Personal Data Protection Act, Act no. 4 of 2013.

By law, Jan Kriel must keep all personal information we collect safe so that only authorized persons have access to it. We assure you that all necessary steps are taken for the safekeeping of your personal information.

Jan Kriel needs this information for effective communication and to issue Tax Certificates.

You can click here to indicate whether we may store your information or not. However, if we remove your information from our database, we will no longer be able to issue any Tax Certificates to you for donations received.

We assume that you are satisfied that we continue to store your personal information (as provided to you by us) for communication and the issue of Art 18A-Tax certificates if we don’t hear from you.

 

Visit the South African Government's COVID-19 Information page at sacoronavirus.co.za

Ons is tans besig om ons privaatheidsbeleid in orde te kry. We are getting our privacy policy in order.